Alimenty na dziecko

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko może być zasądzony w wyroku alimentacyjnym albo w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów.

Alimenty to środki utrzymania w formie pieniężnej (suma pieniędzy), rzeczowej (dostarczanie mieszkania, wyżywienia, zapewnianie leczenia, edukacji) lub mieszanej (suma pieniędzy plus dostarczanie mieszkania, wyżywienia, zapewnianie leczenia, edukacji itd.).

Obowiązek alimentacyjny w całości bądź w części można wykonywać także osobistymi staraniami o wychowanie dziecka, czyli opieką.

Alimenty na dziecko reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy (k.r.o.) oraz ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 roku.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci wynika z art. 133 § 1 k.r.o., w myśl którego rodzice są obowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Zgodnie zaś z art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu, odpowiedni do jego wieku i uzdolnień, prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody.

Pozew o alimenty, jak wygląda?

Pozew o alimenty rozpoznaje Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Opiekuńczy. Nie znajdziemy gotowego wzoru pozwu o alimenty na dziecko, ponieważ koszty związane z utrzymaniem dziecka są odmiennie, jak również inne są majątkowe możliwości rodziców. W celu sformułowania prawidłowego, spełniającego wszystkie wymogi formalne pisma procesowego, wskazane jest zasięgnięcie porady prawnej, podczas której zostanie on prawidłowo skonstruowany, będzie zawierał wszystkie istotne kwestie niezbędne do uwzględnienia roszczenia strony uprawnionej.

Ile wynoszą alimenty na dziecko?

Jak już wspomniano wyżej, wysokość zasądzonych przez Sąd alimentów na dziecko jest zależna od kosztów utrzymania oraz wychowania dziecka, jak również możliwości majątkowych oraz zarobkowych rodzica. Nie ma zatem uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie.

Co również istotne, alimenty to zobowiązanie, które w przypadku zmiany stanu faktycznego, okoliczności mogą ulec zmianie co oznacza, że nie ustala się ich “na zawsze” Stosownie do okoliczności, kwota zasądzona tytułem alimentów może zostać podwyższona lub obniżona.