Prawo gospodarcze

Od 2013 roku działamy na terenie Tarnowa, udostępniając dogodną lokalizację i możliwość współpracy z Klientami spoza regionu. Prawo gospodarcze reguluje status prawny przedsiębiorców oraz stosunki prawne związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą, do tej gałęzi prawa należy zaliczyć niezwykle szeroką gamę ustaw i innych aktów normatywnych, które w jakikolwiek sposób dotyczą prowadzenia biznesu.

To z kolei – co właściwie każdy przedsiębiorca lub osoba planująca rozpoczęcie własnej działalności doświadcza – oznacza konieczność zapoznania się z co najmniej kilkudziesięcioma aktami prawnymi. Mowa tu nie tylko o tych najważniejszych, jak ustawa Prawo przedsiębiorców, czy Kodeks spółek handlowych i wydane na ich podstawie rozporządzenia, ale o całej gamie „specjalistycznych” aktów normatywnych. Sam Kodeks spółek handlowych jest niezwykle istotny dla tych, którzy chcą prowadzić swoje interesy w formie którejkolwiek ze spółek prawa handlowego: jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością, czy akcyjnej.

W każdym razie prawo spółek stanowi istotną część prawa gospodarczego. Jednak nie mniej istotne są przepisy Kodeksu cywilnego, w którym zawarto definicję przedsiębiorcy oraz zasady zawierania umów, czy korzystania z firmy przedsiębiorstwa. Jednocześnie obecnie w Polsce nie obowiązuje żaden specjalny system źródeł prawa gospodarczego. Stąd też w dziedzinie tej obowiązują źródła prawa wskazane w obowiązującej Konstytucji, a więc sama ustawa zasadnicza, dalej ratyfikowane umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia, a wreszcie akty prawa miejscowego.

Mówiąc inaczej, każdy z tych aktów może stanowić źródło prawa gospodarczego – zarówno publicznego, jak i prywatnego – a o tym, czy rzeczywiście dany akt stanowi takie źródło decyduje jego normatywna treść, a nie tytuł.

Kancelaria oferuje pomoc w sprawach:

  • upadłość przedsiębiorstw (reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, restrukturyzacyjnym, zgłoszeniu wierzytelności,
  • windykacja wierzytelności,
  • rejestracja podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym, CEiDG,
  • stała obsługa prawna przedsiębiorców,
  • uczestnictwo w mediacjach,
  • sporządzanie umów, w tych negocjowanie warunków, opiniowanie,
  • uczestnictwo w postępowaniach jako reprezentant stron w sprawach sądowych, administracyjnych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych,
  • prowadzenia negocjacji mających na celu zawarcie ugody,
  • likwidacja.

Kancelaria udziela stałej obsługi w różnorodnych postępowaniach Klientów indywidualnych oraz osób z sektora firmowego.