Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z obszerniejszych gałęzi prawa, obejmującą uregulowania dotyczące większości zagadnień, z którym przeciętny człowiek ma do czynienia w swoim codziennym życiu.

W jego obrębie funkcjonuje zarówno Kodeks cywilny oraz Kodeks postępowania cywilnego, jak i Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Prawo cywilne reguluje kwestie związane z własnością i prawami rzeczowymi określając prawa i obowiązki łączące się z posiadaniem i korzystaniem z rzeczy, a także definiując sposoby jej nabywania, zbywania i przekazywania. Zajmuje się także dokładnym opisem zobowiązań wynikających z obrotu rzeczami, wzajemnych świadczeń oraz zawieranych umów.

W prawie cywilnym znajdują się ponadto przepisy dotyczące sposobu zawierania i rozwiązywania umów, sposobów ich wykonywania i konsekwencji wiążących się z ich niewykonaniem czy nienależytym wykonaniem oraz sposoby egzekwowania zobowiązań.

Znaczącą dziedziną prawa cywilnego jest też prawo spadkowe, które zajmuje się sprawami związanymi z dziedziczeniem.

Zakres usług w ramach pomocy prawnej

Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom fizycznym oraz przedsiębiorcom z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. W ramach usług prawniczych pomagamy naszym Klientom zarówno w zakresie spraw związanych z nieruchomościami jak i umowami cywilnoprawnymi. Nasze wsparcie polega na doraźnym udzielaniu porad prawnych, opiniowaniu umów, przygotowywaniu projektów umów, jak i reprezentowaniu przed sądami cywilnymi we wszystkich sprawach natury cywilistycznej. W toku postępowania sądowego nasze wsparcie prawne polega przede wszystkim na:

 • wstępnym przygotowaniu koncepcji prowadzenia sporu,
 • opracowywaniu wszelkich pism procesowych na każdym etapie postępowania, w tym przede wszystkim: pozew (np. pozew o zapłatę), wniosek (np. wniosek o zniesienie współwłasności, wniosek o zwolnienie od kosztów, wniosek dowodowy), apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego,
 • bieżącej analizie toczącego się postępowania,
 • reprezentacji przed sądami wszelkiego szczebla, w ramach każdego typu postępowań: postępowanie zwykłe, uproszczone, nakazowe, upominawcze, zabezpieczające, egzekucyjne,
 • aktywnym udziale w postępowaniu egzekucyjnym przed komornikiem

W jakich sprawach głównie działamy?

Zapewniając kompleksową obsługę prawną oraz udzielając porad prawnych, działamy w obszarze całego prawa cywilnego. Na co dzień pomagamy w takich sprawach jak:

 1. sprawy o zapłatę,
 2. sprawy o zasiedzenie,
 3. sprawy o wydanie rzeczy,
 4. sprawy o naruszenie posiadania,
 5. sprawy eksmisję,
 6. sprawy o zniesienie współwłasności,
 7. sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 8. sprawy dotyczące wykonywania umów,
 9. opiniowanie i przygotowywanie umów cywilnych,
 10. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku
 11. dział spadku
 12. sprawy o zachowek,
 13. sprawy o zniesienie współwłasności